Μπράουμ Build

η Καρδιά του Φρέλιορντ
Ban Rate 0.81%
Rank 29 / 142
Diamond
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
ALL
100%
60.00%
3.85%
240
29 / 142
Win
Pick
Games
Rank